Przejdź do treści

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administrator danych:

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Warsaw Swim School z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoża 66/68 lok.31, NIP: 7010807386 , KRS: 0000722357, E-mail: kontakt@warsawswimschool.pl

2.  Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Stowarzyszenie przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

Dane identyfikacyjne (nazwisko, imiona, PESEL, NIP, REGON, data i miejsce urodzenia, płeć, narodowość), dane adresowe, dane kontaktowe (e-mail, telefon)

3.  Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana z Stowarzyszeniem (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO), realizacji przez Stowarzyszenie czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO), realizacji statutowych celów Stowarzyszenia  w szczególności zadań edukacyjnych ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie  (6 ust. 1 lit. a RODO),

4.  Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych:

Stowarzyszenie będzie przechowywało Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, zaś w zakresie promocji i marketingu działalności do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

5.  Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Dane są przeznaczone dla Stowarzyszenia oraz mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Stowarzyszenie jest zobowiązane udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Profilowanie:

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Warsaw Swim School w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – z uwzględnieniem ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.  Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

9.  Obowiązek podania danych osobowych

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku gdy warunkiem zawarcia i realizacji umowy jest w podanie danych osobowych to zaniechanie podania spowoduje odmowę zawarcia umowy.