Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA Stowarzyszenia non-profit Warsaw Swim School

1. Postanowienia ogólne i definicje

 Regulamin uczestnictwa na Zajęciach nauki i doskonalenia pływania Stowarzyszenia Warsaw Swim School określa zasady i warunki uczestnictwa w Zajęciach pływania, zasady oraz inne kwestie w nim określone.

Organizatorem Zajęć pływania jest Stowarzyszenie Warsaw Swim School, ul. Hoża 66/68 lok.31, 00-682 Warszawa, NIP:7010807386

Definicje-Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

 • Harmonogram Zajęć  – terminarz, określający dni oraz miejsce odbywania się Zajęć;
 • Opiekun – rodzic/rodzice lub opiekun prawny Uczestnika, sprawujący nad nim opiekę oraz odpowiedzialny za niego, w sytuacji, gdy Uczestnik jest niepełnoletni;
 • Organizator – Stowarzyszenie Warsaw Swim School;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Trener – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia Zajęć, działająca z upoważnienia Organizatora;
 • Uczestnik – każda osoba uczestnicząca w Zajęciach;
 • Zajęcia – Zajęcia pływania – grupowe lub indywidualne lub Zajęcia doskonalenia pływania organizowane przez Organizatora.

2. Warunki uczestnictwa i organizacja Zajęć

Warunkami uczestnictwa w Zajęciach są:

 • opłacenie Zajęć, na zasadach opisanych w Regulaminie;
 • brak przeciwwskazań do udziału w Zajęciach i do podjęcia aktywności fizycznej;
 • posiadanie ważnego ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – Organizator nie ubezpiecza Uczestników;
 • posiadanie przez Uczestnika aktualnych badań o braku przeciwwskazaniach do uprawiania sportu jakim jest pływanie i ćwiczenia;
 • zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przez Uczestnika lub Opiekuna i akceptacjajego zapisów;
 • Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik lub Opiekun oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią, zrozumieli ją i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu odpowiada Opiekun.
 • Każdy Uczestnik we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, czy nie ma przeciwwskazań do uczestniczenia w Zajęciach.
 • Harmonogram Zajęć, określający termin i miejsce, harmonogram zawodów lub innych wydarzeń Organizatora znajduje się na fan page Stowarzyszenia Warsaw Swim School oraz na stronie internetowej Organizatora: www.WarsawSwimSchool.pl.
 • Zajęcia prowadzone są przez Trenerów, posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie nauki i doskonalenia pływania.
 • Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne stawiennictwo na Zajęciach, na które się zapisał. W razie spóźnienia Uczestnika, Zajęcia nie zostaną wydłużone o czas spóźnienia.
 • Zajęcia odbywają się na czynnych obiektach sportowych. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu tego obiektu. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, za przestrzeganie postanowień regulaminu obiektu sportowego odpowiada Opiekun.
 • Zajęcia trwają 30/45/60 minut. Uczestnik powinien przybyć do szatni, tak aby punktualnie stawić się na Zajęcia. Rozpoczęcie Zajęć odbywa się na sygnał Trenera – wchodzenie do wody przed rozpoczęciem Zajęć jest zabronione.
 • Uczestnik zobowiązany jest do dyscypliny na Zajęciach. W sytuacji nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego lub niewłaściwego zachowania, Trener ma prawo wydalenia Uczestnika z Zajęć, bez prawa do zwrotu kosztów za niewykorzystane Zajęcia oraz bez prawa do odrabiania Zajęć.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Trenera prowadzącego Zajęcia grupowe oraz zastępstwo w przypadku niedyspozycji Trenera podczas Zajęć indywidualnych
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Zajęć. W razie braku możliwości Uczestnictwa w Zajęciach w nowym terminie, Uczestnik ma prawo do dodatkowych Zajęć w wybranym terminie znajdującym się w Harmonogramie Zajęć, a w przypadku Zajęć indywidualnych – w terminie ustalonym z Organizatorem/Trenerem. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zajęć z przyczyn niezależnych (np. awaria na obiekcie, na którym odbywają się Zajęcia). W takiej sytuacji Organizator wskaże nowy termin Zajęć. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 • Nieobecność uczestnika na Zajęciach nie uprawnia do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.

3. Rodzaje Zajęć

Zajęcia grupowe:

Przy zapisach na Zajęcia grupowe Uczestnik określa poziom zaawansowania Zajęć, tj. czy jest to poziom początkujący, średniozaawansowany albo zaawansowany.

 • Trener po pierwszych Zajęciach może zadecydować o zmianie grupy zgodnie z poziomem umiejętności uczestnika.
 • Harmonogram Zajęć określa, kiedy i gdzie odbywają się Zajęcia grupowe.
 • Potwierdzeniem zapisu na Zajęcia grupowe jest dokonanie opłaty za Zajęcia na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Zajęcia grupowe odbywają się w trybie rocznym z podziałem na dwa semestry. Istnieje możliwość rezygnacji z Zajęć grupowych po pierwszym semestrze.
 • Odrabianie Zajęć grupowych, z powodu nieobecności z przyczyn zależnych od Uczestnika, możliwe jest w terminie innych Zajęć grupowych na tym samym poziomie, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem (na Zajęciach grupowych innych niż Zajęcia grupowe, na które zapisany jest dany Uczestnik, może być zawsze tylko jeden Uczestnik odrabiający nieobecność – o możliwości odrabiania Zajęć grupowych w wybranym terminie decyduje kolejność zgłoszenia).
 • Odrabiać można tylko zajęcia ze zgłoszoną nieobecnością minimum 24h przed zajęciami.
 • Odrabiać można maksymalnie 3 zajęcia w semestrze.

Zajęcia indywidualne:

 • Zajęcia indywidualne odbywają się w terminie i miejscu ustalonym między Uczestnikiem/Opiekunem a Organizatorem/Trenerem.
 • Zajęcia indywidualne można przenieść na inny termin. Powiadomienie o zmianie powinno nastąpić co najmniej 1 dzień przed umówionym terminem. W razie późniejszego powiadomienia, Organizator zastrzega sobie możliwość braku zgody na zmianę terminu Zajęć indywidualnych, co wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za Zajęcia indywidualne.
 • Każdy Uczestnik samodzielnie ponosi opłatę za wejście na obiekt, na którym odbywają się Zajęcia indywidualne.
 • W Zajęciach indywidualnych może uczestniczyć inna osoba, niż pierwotnie zapisany Uczestnik. Wówczas, taka osoba staje się Uczestnikiem, stosuje się do niej postanowienia niniejszego Regulaminu. Nowy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest je przestrzegać.

4. Płatności

 • Opłata za Zajęcia indywidualne dokonywana jest przez Uczestnika przed odbyciem treningu.
 • Opłata za Zajęcia grupowe dokonywana jest z góry za każdy semestr Zajęć grupowych.
 • Opłata za każdy semestr Zajęć grupowych powinna być dokonana przed terminem wyznaczonym przez organizatora.
 • Raz w roku Uczestnik ponosi opłatę członkowską w wysokości 50 zł – w zamian za co Stowarzyszenie daje pływakowi Czepek, Worek wodoodporny, smyczkę oraz identyfikator pływaka Warsaw Swim School.
 • Za zgodą Organizatora istnieje możliwość dokonywania opłat za Zajęcia grupowe na podstawie indywidualnie ustalanego z Uczestnikiem/Opiekunem planu opłat. W sytuacji niedotrzymania terminów opłat zgodnie z planem opłat, Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia Uczestnika z Zajęć, co wiąże się z obowiązkiem dokonania wszystkich opłat wymagalnych do dnia wykreślenia.
 • W przypadku zapisania Uczestnika na Zajęcia grupowe w trakcie trwania semestru, opłata za Zajęcia grupowe pomniejszona jest o koszt Zajęć grupowych, które już odbyły się w danym semestrze. Istnieje możliwość odrobienia Zajęć grupowych przez Uczestnika zapisanego w trakcie trwania semestru w terminach ustalonych z Organizatorem. Wówczas Uczestnik/Opiekun zobowiązany jest do poniesienia opłaty w kwocie odpowiadającej iloczynowi odrabianych Zajęć grupowych i ceny za jedne Zajęcia grupowe.
 • W przypadku poważnego zachorowania, uniemożliwiającego kontynuację Zajęć grupowych w danym semestrze, poświadczonego zaświadczeniem lekarskim o braku możliwości uczestniczenia w Zajęciach, istnieje możliwość wnioskowania o zwrot kosztów w wysokości 80% kwoty z pozostałych Zajęć grupowych w danym semestrze. W innym przypadku zwrot kosztów nie następuje.
 • W sytuacji, gdy w połowie semestru zajęć grupowych okaże się, iż frekwencja Uczestnika jest mniejsza niż 50% organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wykreślenia tego Uczestnika z Zajęć, po uprzednim powiadomieniu Uczestnika/Opiekuna o tym fakcie. Wykreślenie z zajęć nie uprawnia Uczestnika/Opiekuna do żądania zwrotu opłaty za dany semestr zajęć. W razie opóźnienia w dotrzymaniu terminów opłat za Zajęcia – Organizator zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
 • Opłaty za Zajęcia powinny być wnoszone na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 11 2530 0008 2090 1078 6672 0001 lub poprzez zakup przez operatora płatności Paytel.pl

5. Odpowiedzialność

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w szczególności tych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika i możliwości jego uczestniczenia w Zajęciach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu.
 • Uczestnictwo w Zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika lub Opiekuna.
 • Organizator odpowiada za Uczestnika tylko i wyłącznie w trakcie odbywania się Zajęć. W szczególności, choć niewyłącznie, Organizator nie odpowiada za Uczestnika gdy zostanie on na obiekcie, po zakończonych Zajęciach lub w szatni.
 • Przed Zajęciami i po Zajęciach za małoletniego Uczestnika odpowiada Opiekun.
 • Opiekunowie nie mają prawa przebywać w miejscu odbywania się Zajęć w ich trakcie bez zgody Trenera.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika, w szczególności, choć nie wyłącznie, te pozostawione po Zajęciach  lub w szatni.
 • Uczestnik lub Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Uczestnika. Dotyczy to w szczególności, choć niewyłącznie, szkód spowodowanych na obiekcie, gdzie odbywają się Zajęcia, szkód spowodowanych innym uczestnikom lub innym osobom obecnym  na obiekcie, gdzie odbywają się Zajęcia.

6. Postanowienia końcowe

 • Organizator informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie jego obecności na Zajęciach do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania ich na stronie internetowej, fan page lub profilu na portalu społecznościowym Organizatora. Poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu, Uczestnik lub Opiekun wyrażają na to zgodę.
 • W przypadku niespełniania wymogów Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia na Zajęcia.
 • W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika lub Opiekuna, Organizator ma prawo wykreślenia Uczestnika z Zajęć, bez prawa do zwrotu pieniędzy za Zajęcia.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Uczestnik lub Opiekun będą informowani o każdej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie nowej wersji Regulaminu na adres e-mail Uczestnika lub Opiekuna albo poprzez wręczenie nowej wersji Regulaminu w formie papierowej. Jeżeli Uczestnik lub Opiekun nie złożą w terminie 7 dni zastrzeżeń, obowiązuje ich Regulamin w nowej wersji.
 • Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie po kontakcie telefonicznym lub mailowym z Organizatorem zajęć